امتیازات کلاس غیر حضوری

  • صرفه جويي در زمان
  • سهولت دسترسي
  • عدم محدوديت مکانی و زماني
  • صرفه جویی درهزينه