امتیازات کلاس غیر حضوری

  • صرفه جويي در زمان
  • سهولت دسترسي
  • عدم محدوديت مکانی و زماني
  • صرفه جویی درهزينه
  • بهره مندی از اساتید و متخصصین بدون مرز
  • شرکت در کلاس به همراه دوستان و خانواده
  • ناشناسی در کلاسها