×

System Alert: E_WARNING
Message: DOMDocument::loadHTML(): Attribute . redefined in Entity, line: 13
File: /home1/netwinai/public_html/rahacenter.com/core/Libraries/Display.php
Line: 706

  2
×

System Alert: E_WARNING
Message: DOMDocument::loadHTML(): Couldn't find end of Start Tag p in Entity, line: 13
File: /home1/netwinai/public_html/rahacenter.com/core/Libraries/Display.php
Line: 706

افسردگی مادران و تاثیرات آن بر فرزندان

دکتر یوسف گرجی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

در چند دهه اخیر مشخص شده که میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است و حدس هایی در مورد اینکه افسردگی با فرزندپروری خوب سازگار نیست زده شده است . به همین خاطر بررسی هایی در مورد کودکانی که دارای مادران افسرده اند صورت گرفته است. سوال این است که آیا افسرده بودن مادران می تواند فرزندانشان را بطور منفی تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا دختران و پسران به یک اندازه از افسرده بودن مادران تاثیر می پذیرند؟ در این مقاله فصل بطور مختصر دلایل نگرانی خود را در خصوص کودکان دارای مادران افسرده بیان خواهیم کرد و ماهیت و مقدار تاثیر آن را بر کودکان در سنین مختلف پیش از طفولیت تا نوجوانی مشخص خواهیم ساخت. در پایان بر روشهای پیشگیری و درمان اشاره خواهیم نمود.

حدود . . .

تأثير آموزش حل مسأله بر خودكارامدي و خودكارامدي ادراك شده در نوجوانان

عليرضا يوسفي، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فاطمه غرضي، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مريم گردان شكن،کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

چكيده

زمينه و هدف: از ديدگاه نظريه هاي شناختي اجتماعي، توان كنترل شخصي موجب ارتقاي سلامت رفتاري م يگردد. برجسته ترين

نظريه هاي سلامت رفتاري در برگيرنده مفهوم خودكارامدي مي باشد. هدف از اين پژوهش، تعيين تأثير آموزش حل مسأله بر

خودكارامدي و خودكارامدي ادراك شده در نوجوانان بود.

مواد و روش ها: در كارآزمايي باليني حاضر، 160 نفر . . .

رابطه‌ی پنج عامل عمده‌ی شخصیت و راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386

فریناز خورسندی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

منوچهر کامکار، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

مختار ملک پور، استاد دانشگاه اصفهان

 

چکیده