بررسی و مقایسه شایع ترین راهبردهای خودتنظیمی عاطفی بین بیماران پانیک، اضطراب فراگیر، وسواس فکری- عملی، ترس اجتماعی، دیستایمیک و افسردگی عمده و افراد عادی

دکتر یوسف گرجی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه شایع‌ترین راهبردهای خودتنظیمی عاطفی بین بیماران پانیک، اضطراب فراگیر، وسواس فکری ـ عملی، ترس اجتماعی، دیستایمیک و افسردگی عمده و افراد عادی بوده است. علاوه بر این مقایسه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی زنان و مردا ن، افراد مجرد و متأهل، افراد گروه‌های سنی مختلف و با تحصیلات متفاوت نیز از اهداف دیگر پژوهش حاضر بوده‌اند.

بدین منظور 1033 نفر که تعداد 534 بیمار و 499 افراد عادی را شامل می‌شد به صورت تصادفی انتخاب شدند. گروه بیمار بنا به تشخیص روانپزشکان و روانشناسان بالینی شناسایی شدند و برای انتخاب افراد عادی نیز از پرسشنامه‌های تشخیصی اینگونه اختلالات استفاده شد و نمرات این افراد در حد نمره افراد عادی بوده است.

داده‌های به دست آمده با استفاده از برنامه SPSS و روش‌های محاسبه فراوانی، آزمون ، آزمون t-student و ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین تعدادی از راهبردهای مورد سنجش در گروه بیمار و عادی، افراد مجرد و متأهل و زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بین آزمودنی‌های گروه سنی 20ـ15 و 25ـ20 سال با گروه‌های سنی بالاتر از خود تفاوت معنی‌داری در برخی از راهبردها به دست آمد و بین برخی از راهبردهای مورد استفاده آزمودنی‌های دارای تحصیلات زیر دیپلم و لیسانس تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. گروه بیمار عمدتاً از راهبردهای کاهش‌دهنده عواطف منفی و گروه عادی از راهبردهای افزایش‌دهنده عواطف مثبت استفاده می‌نمودند و راهبردهای مورد استفاده بیماران از لحاظ کارآمدی پایین‌تر از راهبردهای افراد عادی بوده است.

کلمات کلیدی:

بیماران پانیک، دیستایمیک، افسردگی عمده، ترس اجتماعی، اضطراب فراگیر، خودتنظیمی عاطفی.

در صورت نیاز به اصل مقاله و پرسشنامه های استفاده شده، از طریق ارتباط با ما و یا با شماره تلفن های مرکز، با ما تماس بگیرید.