بررسی عوامل خطر و محافظت کننده دانشجویان در گرایش به مصرف

مواد مخدر

دکتر یوسف گرجی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 فریدون بکرانی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مسئول پژوهشی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان


چکیده

این تحقیق به منظور بررسی عوامل خطر و محافظت کننده ی دانشجویان در گرایش به مصرف مواد مخدر انجام گرفت.جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 85-84 تشکیل می دادند که تعداد آنها برابر 5800 نفر می باشند.نمونه مورد مکالمه شامل 1181 نفر بوده که به صورت تصادفی از بین دانشجویان انتخاب شدند.به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که توسط طارمیان (1378) تهیه شده بود استفاده گردید.این پرسشنامه دارای 92 سوال بوده که در ابعاد جمعیت شناختی،عوامل خطر و محافظت کننده،نوع مواد مصرفی و ملاکهای مصرف هفتگی،ماهیانه و سالیانه تنظیم شده بود.ضریب پایایی مقیاس های مختلف این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ توسط طارمیان و همکاران (1378) محاسبه گردیده و ضرایب زیر بدست آمده است:مقیاس عوامل خطر 79/0،مقیاس باور و تعهدات مذهبی 90/0 مقیاس مصرف بین اعضای خانواده 84/0 ، مقیاس نوع رابطه با خانواده 74/0،مقیاس تایید و حمایت خانواده 81/0 به منظور تحلیل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی از رگرسیون لوجستیک استفاده شد.نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که عواملی چون نداشتن اعتماد به نفس،نامناسب بودن رفتار مسئولان دانشگاه با دانشجویان و نگرانی از مشکلات مالی فعلی با تجربه مصرف سیگار همبستگی معنی داری دارند .این عوامل توانسته اند بین 1/19 تا 6/27 درصد از واریانس مصرف سیگار را تبیین نمایند.

عوامل خطر برای مصرف قلیان عبارتند از:لذت بردن از انجام کارهای هیجان آور،نداشتن اعتماد به نفس،نامناسب بودن رفتار مسئولان دانشگاه با دانشجویان،داشتن تجربه نزاع و درگیری لفظی با دیگران.این عوامل بین 8/18 تا 4/25 درصد از واریانس مصرف قلیان را تبیین می نمایند.

عوامل خطر برای مصرف مشروبات الکلی در این تحقیق شامل انجام کارهای هیجان آور،انجام کارها برای نشان دادن بزرگ شدن خود به دیگران،نداشتن اعتماد به نفس،احساس پوچی،ارزان بون تهیه مواد بوده است.نقش عوامل فوق در تبیین مصرف مشروب بین 9/15 تا 6/26 درصد بوده است.

عوامل خطر برای مصرف تریاک نیز شامل :تجربه فشار زیاد از طریق امتحانات و حجم دروس،عدم امیدواری به آینده،نامناسب بودن رفتار اساتید با دانشجویان،احساس پوچی،ارزانی تهیه مواد،ارزانی تهیه مشروب،ناتوانی مسئولان برای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان،احساس رضایت از آمدن به دانشگاه،نگرانی از مشکلات مالی و نامناسب بودن وضعیت اقتصادی خانواده بوده است . عوامل مذکور بین 4/13 تا 3/50 درصد از واریانس مصرف تریاک را تبیین می نمایند.

عوامل خطری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند نقش معنی داری در تبیین علل گرایش دانشجویان به مصرف موادی چون هروئین،قرص های اکس،کراک و شیشه نداشته اند.

در صورت نیاز به اصل مقاله و پرسشنامه های استفاده شده، از طریق ارتباط با ما و یا با شماره تلفن های مرکز، با ما تماس بگیرید.