و بعضی از منتقدان و نکوهش گران آموزش قاطعیت بر این عقیده اند که قاطعیت وسیله ای است برای « خود پروری ».اما به هر حال قاطعیت به معنای قاطع بودن در انجام عقاید خود در راستای احترام گذاشتن به دیگران و نقطه نظرات آنهاست.

من خوب نیستم. تو من خوب هستم. رفتار بی تفاوت

من خوب نیستم. تو خوب نیستی. رفتار ساختگی

من خوب هستم. تو خوب نیستی. رفتار پرخاشگرانه

من خوب هستم. تو من خوب هستم. رفتار قاطعانه

رفتار غیر قاطعانه

شخصی که در شرایطی خاص، رفتاری غیر قاطع دارد، نه تنها مدعی حقوق خود نیست بلکه به دیگران اجازه می دهد که حقوق او را پایمال کنند.

رفتار قاطعانه

شخصی که در شرایط ویژه، رفتاری قاطع دارد، مدعی حقوق خود است و در حالی که به حقوق دیگران احترام می گذارد، در برابر حقوق خود احساس وظیفه و مسئولیت می کند.

رفتار پرخاشگرانه

شخصی که رفتار پرخاشگرانه و تهاجمی دارد در شرایط ویژه مدعی . . .

آدم های موفق خودشان را با افرادی كه با آنها هم فكر هستند، متحد می‌كنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یك گروه بودن را می‌دانند و می توان گفت آدم های موفق 30 فرق کلی با دیگران دارند که دانستن آنها بد نیست:

1. فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌كنند كه دیگران آنها را نمی‌بینند.

2. از مشكلات درس می‌گیرند، در حالی كه دیگران فقط مشكلات را می‌بینند.

3. روی راه‌حل‌ها تمركز می‌كنند.

4. هوشیارانه و روشمندانه موفقیت‌شان را می‌سازند، در زمانی كه دیگران آرزو می‌كنند موفقیت به سراغ‌شان‌ آید.

5. مثل بقیه ترس‌هایی دارند ولی اجازه نمی‌دهند ترس آنها را كنترل و محدود كند.

6. سوالات درست را به شیوه صحیح از خود می‌پرسند. سوال‌هایی كه آنها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار . . .