اگر در ساخت تشکیلاتی هر سازمان اداری نگاه کنیم، می بینیم هر واحد سازمانی بزرگ، مرکب از تعداد زیادی گروه های کوچکتر یا واحد های اداری مرتبط به هم است که دقیقاً پویایی هر یک از گروه ها در ارتباط با گروه دیگر می تواند عامل موفقیت سازمان گردد و تحول، پیشرفت و کارآیی سازمانی از حرکت و نیروی گروه های کوچک سرچشمه می گیرد.

نظریه ی سازمانی- اداری پویایی گروه، متوجه کنش ها و واکنش های گروه های رسمی و اثر گذاری و اثرپذیری از یکدیگر است و ضمناً سعی بر تبیین کیفیت ساخت سازمانی رسمی و غیر رسمی دارد.

منبع: گلشن فومنی،محمد رسول.(1379). روانشناسی پویایی گروه