آنچه که هنگام مکالمه با افراد از طریق بدنمان انجام می دهیم نقش بسیار مهمی در انتقال مفاهیم مورد نظر  دارد.بیش از 85% از افراد معتقدند که زبان بدن در موفقیتهای تجاری نقش حائز اهمیتی را دارا می باشد.بنا براین می توان با استفاده صحیح از زبان بدن پیام خود را بهتر انتقال داد.

موارد مهمی که در کاربرد زبان بدن باید به آن توجه داشت عبارتند از :ارتباط چشمی،اشارات و حرکات در هنگام صحبت کردن،حضور ذهن و رعایت فاصله با افراد.

همه افراد به نوعی از زبان بدن استفاده می کنند و از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است،ناگزیر است که با دیگران در تعامل باشد و در این تعاملات باید مکالمه نماید،که این مکالمات به صورت گفتاری و نوشتاری صورت می گیرند.در مکالمات، کاربرد کلمات به تنهایی کافی نیست و برای بیان احساسات ناگزیریم زبان بدن را هم به کار گیریم.مثلا با کلمات به راحتی نمی توان به طرف مقابل فهماند که احساس خوبی نسبت به وی نداریم و اینجاست که زبان بدن کارآیی خود را نشان می دهد!و جالب اینکه اگر در حین عصبانیت با فردی که دوستش داریم با کلمات، عصبانیت خود را نشان دهیم،زبان بدن به کمک ما می آید و فریاد می زند که با این حال هنوز هم خیلی دوستت دارم!(مثلا فقط با یک نگاه)

در چنین مواردی دریافت پیام، به فرد گیرنده بستگی دارد،چرا که در اینجا دو نوع پیام انتقال می یابد یکی با کلمات و دیگری از طریق زبان بدن.

تحقیقات هم نشان داده است که افراد در مکالمات به زبان بدن بیشتر از کلمات گفته شده توجه نشان می دهند.پس نوع زبان بدنی که استفاده می کنیم بسیار حائز اهمیت است و حتی در مصاحبه های شغلی به کارمان می آید.

برای اینکه کلمات را شفاف تر بیان کنیم از زبان بدن کمک می گیریم.وقتی به چشمهای کسی خیره می شویم بسیاری از احساسات خود را انتقال می دهیم و یا اینکه حرکات دست و یا سر بسیاری از مفاهیم را بهتر بیان می نماییم.معمولا استفاده از زبان بدن به طور نا خود آگاه صورت می گیرد،اگر چه نقش بسیار مهمی در مکالمات دارد.باید به این نکته توجه کرد که زبان بدن در فرهنگهای مختلف به گونه ای متفاوت به کار می رود،پس آشنایی با فرهنگ مورد نظر حائز اهمیت است.کاربرد این زبان به موقعیت ،فرهنگ و نوع رابطه افراد بستگی دارد.برخی از گروهها زبان بدن ویژه ای را اختراع کرده اند که در زمانی که نمی توانند از واژه ها کمک بگیرند،کار آیی بسیاری دارد.

در پایان اینکه هنگام کاربرد این زبان تمام جنبه های آن را در تعاملات خود در نظر بگیرید تا هیچ گاه سوء تفاهمی صورت نگیرد.

 

مترجم: عاطفه نکویی،کارشناس ارشد روانشناسی