تست روانشناسی هالند


این آزمون توسط هالند در سال 1958 تهیه شده است. نظریه‌ی تصمیم‌گیری شغلی هالند، نظریه‌ی همخوانی شغل و شخصیت است که حدود 50 سال توسط هالند و دیگران به‌کار رفته و هم ‌اکنون نیز در مدارس، دانشگاه‌ها، بازار کار و دیگر محیط‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سودمندی و اعتبار آن در کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی، استرالیایی و آفریقایی مورد تایید قرار گرفته است. هالند شش نوع تیپ شخصیتی را معرفی می کند و سپس مشاغل مناسب آنها را نیز ارائه می دهد.

پس از تکمیل این تست نتایج آن فورا به همراه نمودار در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


برای شروع نیازمند حساب کاربری در این سایت بوده و باید اعتبار کافی برای این تست در پایان در حسابتان موجود باشد. در صورت انصراف در میانه ی این سنجش، مبلغی از حساب شما کسر نخواهد شد.