تست روانشناسی کتل


دراین تست به هیچ وجه، منظور نشان دادن محسنات یا معایب نیست. به عبارت دیگر صحبت از پاسخ "صحیح" یا "غلط "نیست، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آن چه در این تست باید مشخص گردد چگونگی بودن یا احساس کردن است اگر با صداقت بیان شوند؛ دیگر به خودی خود، خوب یا بد نیستند.
شما باید سوال ها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را بین این دو امکان ("بله"-" نه"- یا آن که " الف"- "ب") انتخاب کنید دور پاسخ مورد نظر خود یک دایره بکشید.
یک پاسخ یا امکان بینا بینی نیز پیش بینی شده است که به صورت" بین این دو" نوشته شده و در نتیجه ردیف پاسخ های هر سوال به صورت (بله، بین این دو، نه) درآمده است . اما توصیه نمی شود که از این پاسخ ها استفاده کنید. سعی کنید خود را به این مورد پاسخ اصلی (بله-نه) قانع کنید و پاسخ "بین این دو" را انتخاب نکنید، مگر آن که واقعا چاره ای نداشته باشید. در این مورد بهتر است که سوال را از نو بخوانید و هر کلمه را سبک و سنگین کنید ( بخصوص قیدهای: خیلی، بسیار ، اغلب، ...) و موقعیت مورد نظر را در تمام اشکال ممکن مجسم کنید.پاسخ بین این دو ممکن است با معانی مختلف در نظر گرفته شود: ( نه بله است و نه آن که نه است)، ( من نمی دانم)، ( سوال با من تناسب ندارد)....
تذکر
1-شما باید از سوال یک شروع کنید و به ترتیب به سوالاتی که به دنبال آن می آیند پاسخ دهید و در هر حال نباید هیچ یک از سوالات را از قلم بیندا زید ( حتی اگر در مورد سوالاتی که به دنبال می آیند تردید دارید؛ به یکی از گزینه ها آن پاسخ دهید.
2- در خواندن سوال ها و پاسخ دادن ها درنگ نکنید. می توان به طور متوسط برای پاسخ دادن به هر سوال 10 ثانیه وقت گذاشت و در نتیجه به این پرسشنامه در ظرف نیم ساعت پاسخ داد.