رهــا از دل‌نگــرانــی ها بــا رهـــا

کارگاه : من و همسرم در سال 98 

مدرس : خانم دکتر شجاعی 
( استاد دانشگاه، زوج درمانگر)

 شما نمیتوانید از بروز موجهای بحران زای فردی و خانوادگی در زندگی پیشگیری کنید

اما میتوانید یاد بگیرید که چگونه موج سواری کنید

 

شما هم ميتوانين درمانگر قدرتمند مراجعان خود باشيد
اعتماد به نفس كليد حل تعارضات مراجعان

شما هم ميتوانين درمانگر قدرتمند مراجعان خود باشيد
اعتماد به نفس كليد حل تعارضات مراجعان