كارگاه آشنايي با شيوه هاي مقاله نويسي به سبك مجلات علمي – پژوهشي

ويژه دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي روانشناسي، مشاوره، علوم تربيتي و ساير رشته هاي علوم انساني

شامل موارد:

1-آشنايي با انواع مجلات علمي – پژوهشي، علمي – ترويجي و ... و تفاوت هاي بين آنان

2- آشنايي با مقاله نويسي به شيوه مجلات علمي – پژوهشي همراه با شرح مراحل پذيرش، داوري و چاپ

3- آموزش شيوه هاي  عنوان نويسي ،مقدمه نويسي ، چكيده نويسي، تنظيم فرضيات و جداول آماري و نگارش بحث و نتيجه گيري در مقالات علمي - پژوهشي

4- آموزش شيوه مقاله و منبع نويسي به سبك  APA و ونكور و آموزش تفاوت بين دو روش

 5- آشنايي و معرفي مجلات علمي – پژوهشي داخلي و مجلات ISI

 

مدرس: آقای دکتر نظام الدين قاسمي

 مدت دوره:دو نیم روز

تلفن تماس: 6636684 ( چهار خط)

 

 

مدرس:دکتر یوسف گرجی (مدیر گروه ارشد دانشگاه خمینی شهر)

مدت دوره:50 ساعت آموزشی

تلفن :6636684