سرفصل های آموزشی:

  • عوامل تعیین کننده رضایت زناشویی
  • الگوی مدیریت باورهای ذهنی و هیجانات آسیب رسان زوجین
  •  فنون تقویت صمیمت در روابط زناشویی
  • فنون مذاکره و حل تعارض های زوجین

سرفصل های کارگاه
کلیات و اصول بکارگیری آزمون ها در مشاوره قبل از ازدواج
معرفی آزمون های پر کاربرد، ویژگی ها و اصول بکارگیری نتایج آنها
تفسیر زوجی آزمونهای منتخب
تمرین عملی در بکارگیری نتایج