سرفصل های کارگاه
کلیات و اصول بکارگیری آزمون ها در مشاوره قبل از ازدواج
معرفی آزمون های پر کاربرد، ویژگی ها و اصول بکارگیری نتایج آنها
تفسیر زوجی آزمونهای منتخب
تمرین عملی در بکارگیری نتایج

سرفصل های آموزشی:

  • آشنایی با مبانی نظری وفنون مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
  • معرفی الگوی مطلوب مداخلات در مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
  • آشنایی با ابزارهای کمک تشخیصی در ارزیابی و مصاحبه
  • تمرین عملی و تسلط حرفه ای برای اجرای الگوی مداخلات

 

سرفصل های آموزشی:

  • آشنایی با مبانی نظری وفنون مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
  • معرفی الگوی مطلوب مداخلات در مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
  • آشنایی با ابزارهای کمک تشخیصی در ارزیابی و مصاحبه
  • تمرین عملی و تسلط حرفه ای برای اجرای الگوی مداخلات