سر فصل های آموزشی:

  • مقدمه و مقایسه مصاحبه تشخیصی در  DSM-IV-TR و DSM-5
  • ارکان مصاحبه تشخیصی با تاکید برحوزه زوج و خانواده
  •   اصول و انواع مصاحبه تشخیصی و کاربرد آن در زوج و خانواده
  •   ویژگی های شخصیتی و محیطی موثر در مصاحبه تشخیصی

سر فصل مطالب دوره

  • مبانی آسیب شناختی روابط زناشویی و  ناپایداری ازدواج
  • الگوهای منتخب در غنی سازی روابط زناشویی و تقویت تاب آوری زوجین
  • اصول و فنون مدیریت رضایت زناشویی و غنی سازی ازدواج
  • مداخلات تخصصی در مدیریت تعارض های زناشویی و تقویت تاب آوری زوجین
  • مهارتهای عملی در مداخلات تقویت روابط زناشویی و تاب آوری ازدواج