سرفصل های کارگاه
کلیات و اصول بکارگیری آزمون ها در مشاوره قبل از ازدواج
معرفی آزمون های پر کاربرد، ویژگی ها و اصول بکارگیری نتایج آنها
تفسیر زوجی آزمونهای منتخب
تمرین عملی در بکارگیری نتایج

سرفصل های آموزشی:

 • آشنایی با مبانی نظری وفنون مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
 • معرفی الگوی مطلوب مداخلات در مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
 • آشنایی با ابزارهای کمک تشخیصی در ارزیابی و مصاحبه
 • تمرین عملی و تسلط حرفه ای برای اجرای الگوی مداخلات

 

سرفصل های آموزشی:

 • آشنایی با مبانی نظری وفنون مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
 • معرفی الگوی مطلوب مداخلات در مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
 • آشنایی با ابزارهای کمک تشخیصی در ارزیابی و مصاحبه
 • تمرین عملی و تسلط حرفه ای برای اجرای الگوی مداخلات

سرفصل های آموزشی:

 • عوامل تعیین کننده رضایت زناشویی
 • الگوی مدیریت باورهای ذهنی و هیجانات آسیب رسان زوجین
 •  فنون تقویت صمیمت در روابط زناشویی
 • فنون مذاکره و حل تعارض های زوجین

سرفصل های آموزشی:

 • آشنایی با مبانی نظری وفنون مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
 • معرفی الگوی مطلوب مداخلات در مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
 • آشنایی با ابزارهای کمک تشخیصی در ارزیابی و مصاحبه
 • تمرین عملی و تسلط حرفه ای برای اجرای الگوی مداخلات