سرفصل های آموزشی:

  • عوامل تعیین کننده رضایت زناشویی
  • الگوی مدیریت باورهای ذهنی و هیجانات آسیب رسان زوجین
  •  فنون تقویت صمیمت در روابط زناشویی
  • فنون مذاکره و حل تعارض های زوجین