سرفصل ها:

  • اصول CBT
  • اقدامات اساسی در CBT
  • اضطراب پاتولوژیک چیست؟
  • درمان شناختی رفتاری چیست؟
  • تحریفات شناختی در اختلالات اضطرابی
  • ارزیابی شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی
  • درمان شناختی رفتاری انواع اختلالات اضطرابی
  • انواع و ملاک های تشخیصی اختلالات اضطرابی براساس DSM-5