سرفصل های آموزشی:

  • آشنایی با مبانی نظری وفنون مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
  • معرفی الگوی مطلوب مداخلات در مشاوره و آموزش پیش از ازدواج
  • آشنایی با ابزارهای کمک تشخیصی در ارزیابی و مصاحبه
  • تمرین عملی و تسلط حرفه ای برای اجرای الگوی مداخلات