اجرای عملی آزمون و مرور کلیه مراحل

اجرا،نمره گذاری،تفسیر و گزارش نویسی

زیر نظر دکتر صفری

(همراه با کیس)

28 مردادو 4 شهریور