در این کارگاه روشهای موثرو کاربردی

برای مدیریت همسر عصبانی خود را

زیر نظر خانم دکتر شجاعی را می آموزید

 

چهارشنبه 7 شهریور