به نام خدا

آزمون اضطراب کتل یک پرسشنامه ی 40 آیتمی می‌باشد و شامل سؤالاتی است که مردم روزمره با آنها سر و کار دارند. این آزمون نمره‌ی کل اضطراب، اضطراب پنهان یا آشکار و میزان هشیاری یا عدم هشیاری فرد نسبت به اضطراب خویش را به دست می‌دهد و ارزش آن باید در پرتو تجربه بالینی درباره آزمون مورد نفسیر قرار گیرد. هم چنین باید یادآور شد که نمره‌ی تراز شده بین 4 تا 6 نشان دهنده‌ی درجه‌ی متوسط اضطراب، نمره ای که بین 0 تا 3  باشد نشان دهنده‌ی شخصی آرام، بلغمی، پابرجا، راحت و تنش زدوده می باشد. نمره ای که 7 یا 8 باشد، نشانگر شخصی است که ممکن است به طور مشخص یک روان آزرده‌ی مضطرب باشد. و بالاخره نمره‌ی 9 یا 10 فردی است که به وضوح خواه به منظور اصلاح موقعیت خود و خواه به منظور مشورت یا روان درمانگری به کمک نیاز دارد.

پرسشنامه‌ی اضطراب کتل

1-توجه من به اشخاص یا سرگرمی ها تقریباً به سرعت تغییر می‌کند.

الف- درست                  ب- بین این دو               ج- غلط

2-اگر اشخاص نظر خوبی به من ندارند این امر مانع آرامش فکری کامل من نمی‌شود.

الف- درست                  ب- بین این دو               ج- غلط

3-دوست دارم نسبت به صحت آنچه می‌خواهم بگویم کاملاً مطمئن باشم قبل از این که عقیده‌ی خود را ابراز کنم.

الف- درست                                    ب- بین این دو               ج- نه

4-تمایل دارم که خود را به دست احساسات حسادت آمیز بسپارم.

الف- گاهی                   ب- به ندرت                 ج- هرگز

5-اگر قرار باشد که زندگیم را دوباره شروع کنم:

الف- آن را به گونه ای متفاوت سازمان خواهم داد.

ب- دلم می‌خواهد همانطور باشد که قبلاً بوده است.

الف- الف                      ب- بین این دو               ج- ب

6-والدینم را در مورد مسائل تحسین می کنم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

7-اگر پاسخ "نه" بشنوم ناراحت می شوم حتی وقتی می‌دانم که آن چیزی که می خواهم غیر ممکن است.

الف- درست                  ب- بین این دو               ج- غلط

8-در مورد درستکاری اشخاصی تردید می‌کنم که با من رفتاری دوستانه‌تر از آن دارند که انتظار داشته ام.

الف- درست                  ب- بین این دو               ج- غلط

9-وقتی دستوراتی می‌دادند یا اطاعت مرا خواستار می شدند، والدینم( یا کسانی که مرا بزرگ کرده اند).

الف- همواره بسیار معقول بوده اند.                       ب- غالباً نامعقول بوده اند.

الف- الف                      ب- بین این دو               ج- ب

10نیاز من به دوستانم بیشتر از نیاز آنها به من است.

الف- بندرت                  ب- گاهی                     ج- غالباً

11-من یقین دارم که می توانم نیروهایم را بسیج کنم تا با یک مشکل ناگهانی مقابله نمایم.

الف- همیشه                   ب- گاهی                     ج- بندرت

12-وقتی بچه بودم از تاریکی می‌ترسیدم.

الف- غالباً                     ب- گاهی                     ج- هرگز

13-دیگران گاهی به من می‌گویند که به آسانی هیجانم را در صدایم و رفتارم نشان می‌دهم.

الف- بله                        ب- مردد                       ج- نه

 1. 14-اگر اشخاص از ملاطفت من به طور ناشایسته استفاده کنند:

الف- جریحه دار می شوم و کینه به دل می‌گیرم.

ب- به زودی فراموش می کنم و می بخشم.

الف- الف                      ب- بین این دو               ج- ب

15-انتقادات شخصی بسیاری از اشخاص مرا ناراحت می‌کنند به جای آن که به من کمک کنند.

الف- غالباً                     ب- گاهی                     ج- هرگز

16-برایم غالباً اتفاق می افتد که خیلی زود علیه اشخاص خشمگین می شوم.

الف- درست                  ب- بین این دو               ج- غلط

17-احساس اضطراب می کنم مثل اینکه چیزی می خواهم بدون آنکه بدانم چیست.

الف- بندرت                  ب- گاهی                     ج- غالباً

18-گاهی از خود می‌پرسم که آیا اشخاصی که با آنها صحبت می‌کنم نسبت به آنچه می‌گویم واقعاً علاقه‌مند هستند.

الف- درست                  ب- بین این دو               ج- غلط

19من هرگز احساس مبهم ناراحتی‌هایی مانند دردهای نامعین، اختلالات هاضمه، احساس ضربان قلب و غیره نداشته ام.

الف- درست                  ب- مردد                       ج- غلط

20-در موقع صحبت با بعضی اشخاص، آنقدر ناراحت می شوم که به سختی جرأت حرف زدن دارم.

الف- گاهی                   ب- بندرت                    ج- غلط

21-من بیشتر از اغلب اشخاص، به هنگام انجام کاری، نیرو مصرف می‌کنم، چون با "تمام قوا "انجام می‌دهم.

الف- درست                  ب- مردد                       ج- غلط

22-همواره به خود می‌گویم که حواس پرت نباشم و جزئیات را فراموش نکنم.

الف- درست                  ب- مردد                       ج- غلط

23-هر اندازه موانع، مشکل و ناخوشایند باشد من ایستادگی می‌کنم و هدف‌های نخستین خود را حفظ می‌کنم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

24-من در موقعیت های مشکل، هیجان زده و سر در گم می‌شوم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

25-من گاه به گاه خواب هایی می بینم که خوابم را مختل می‌کند.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

26-من همواره به اندازه کافی نیرو دارم وقتی در مقابل مشکلات قرار می‌گیرم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

27-گاهی خود را مجبور می‌بینم که چیزها را بدون دلیل موجه بشمارم.

الف- درست                  ب- مردد                       ج- غلط

28-غالب اشخاص تا حدودی روحیه‌ای عجیب دارند هر چند مایل به پذیرفتن آن نیستند.

الف- درست                  ب- مردد                       ج- غلط

29-وقتی در مقابل دیگران مرتکب اشتباه می‌شوم می توانم آن را سریعاً فراموش کنم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

30-من احساس بدخلقی می کنم و نمی خواهم کسی را ببینم.

الف- الف                      ب- بین این دو               ج- ب

31-در مقابل بدبیاری ها، تقریباً به گریه می‌افتم.

الف- هرگز                    ب- بندرت                    ج- گاهی

32-حتی در میان جمع گاهی احساس تنهایی و بی ارزشی بر من چیره می شود.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

33-به هنگام شب بیدار می‌شوم و به دلیل اشتغالات فکری، به سختی می توانم بخوابم.

الف- غالباً                     ب- گاهی                     ج- هرگز

34-مشکلاتی که برایم پیش می آیند هر چه باشند، معمولاً حالم کاملاً خوب است.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

35-گاهی برای چیزهای بسیار کوچک، احساس گناه یا پشیمانی می‌کنم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

36-اعصابم آنقدر تحریک است که بعضی صداها مثل صدای در، به نظرم غیر قابل تحمل می آیند و مرتعشم می‌کنند.

الف- غالباً                     ب- گاهی                     ج- هرگز

37-اگر چیزی به شدت ناراحتم کند، معمولاً آرامشم را خیلی زود به دست می‌آورم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

38-تمایل به لرزیدن و یا عرق کردن دارم وقتی به کار مشکلی فکر می‌کنم که باید انجام دهم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

39-معمولاً به سرعت در عرض چند دقیقه خوابم می‌برد، وقتی که به رختخواب می روم.

الف- بله                        ب- بین این دو               ج- نه

40-گاهی دجار حالت تنش یا ناآرامی می شوم وقتی به چیزهایی فکر می کنم که اندکی پیش فکرم را مشغول کرده و توجهم را به خود جلب کرده بوده اند. 

الف- درست                  ب- مردد                       ج- غلط

بسمه تعالی

                                                                                                                                             تاریخ:

پاسخنامه مقیاس 1-اس-کتل

                        نام:                                       نام خانوادگی                                    سن:           

                جنس:                                  میزان تحصیلات:                              شغل:

                       وضعیت تاهل:                                                                               محل سکونت:

                      سایر اطلاعات:

 

          

 

الف

ب

ج

 

الف

ب

ج

 

الف

ب

ج

 

الف

ب

ج

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

جمع

 

 

 

جمع

 

 

 

جمع

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تصحیح و نمره گذاری آزمون اضطراب کتل:

 1. درست        (2)                                                   بین این دو           (1)                                                           غلط           (0)
 1. درست        (0)                                                   بین این دو            (1)                                                           غلط          (2)
 1. بله             (0)                                                    بین این دو            (1)                                                           نه              (2)
 1. گاهی         (2)                                                    به ندرت               (1)                                                            هرگز         (0)
 1. الف            (2)                                                   بین این دو            (1)                                                            ب              (0)
 1. بله             (0)                                                   بین این دو             (1)                                                            نه              (2)
 1. درست       (2)                                                   بین این دو            (1)                                                            غلط           (0)
 1. درست       (2)                                                  بین این دو             (1)                                                             غلط          (0)
 1. الف            (0)                                                   بین این دو            (1)                                                             ب              (2)
 1. به ندرت     (0)                                                   گاهی                    (1)                                                             غالباً          (2) 
 1. همیشه      (0)                                                    غالباً                     (1)                                                             به ندرت    (2)
 1. غالباً          (2)                                                    گاهی                    (1)                                                            هرگز          (0) 
 1. بله            (2)                                                     مردد                    (1)                                                             نه              (0)
 1. الف            (0)                                                    بین این دو            (1)                                                            ب              (2)
 1. غالباً          (2)                                                    گاهی                    (1)                                                            هرگز         (0)
 1. درست       (2)                                                     بین این دو          (1)                                                            غلط           (0)
 1. به ندرت     (0)                                                     گاهی                   (1)                                                           غالباً           (2)
 1. درست       (2)                                                     بین این دو          (1)                                                            غلط           (0)
 1. درست       (0)                                                      مردد                  (1)                                                            غلط           (2)
 1. گاهی         (2)                                                     به ندرت             (1)                                                             هرگز          (0)
 1. درست       (2)                                                     مردد                  (1)                                                             غلط            (0)
 1. درست       (0)                                                      مردد                  (1)                                                            غلط            (2)
 1. بله         (0)                                                      بین  این دو        (1)                                                             نه                (2)
 1.  بله           (2)                                                      بین این دو         (1)                                                             نه                (0)
 1. بله        (2)                                                      بین این دو         (1)                                                             نه               (0)
 1. بله            (0)                                                       بین این دو        (1)                                                             نه                (2)
 1. درست   (0)                                                      مردد                 (1)                                                            غلط             (0)
 1. درست   (2)                                                     مردد                 (1)                                                             غلط            (0)
 1. بله            (0)                                                       بین این دو       (1)                                                             نه                (2)
 1.  الف بله   ( 2)                                                       بین این دو       (1)                                                            ب نه             (0)
 

 

 

 

 1. هرگز              (0)                                 به ندرت          (1)                                                                              گاهی      (2)
 1. بله            (2)                                  بین این دو      (1)                                                                                نه          (0)
 1. غالباً         (2)                                  گاهی               (1)                                                                                هرگز     (0)
 1. بله            (0)                                   بین این دو      (1)                                                                                نه         (2)
 1. بله           (2)                                   بین این دو       (1)                                                                                نه          (0)
 1. غالباً        (2)                                   گاهی               (1)                                                                                 هرگز       (0)
 1. درست      (0)                                    مردد              (1)                                                                                  غلط       (2)
 1. بله           (2)                                   بین این دو       (1)                                                                                   نه          (0)
 1. بله           (0)                                     بین این دو      (1)                                                                                    نه        (2)
 1. درست        (2)                                     بین این  دو      (1)                                                                                 غلط      (0)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنجار گزینی نمره کلی اضطراب به تفکیک زنان و مردان

نمره طراز شده

نمرات خام زنان

نمرات خام مردان

0

14-0

10-0

1

18-15

14-11

2

23-19

19-15

3

27-24

23-20

4

31-28

27-24

5

36-32

32-28

6

40-37

36-33

7

44-41

40-37

8

49-45

45-41

9

53-50

49-46

10

80-54

80-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمرات مواد مربوطه به 5 عامل نخستین شخصیت

عوامل نخستین شخصیت

تعداد مواد

نمرات موادی که معرف عوامل هستند

(-)Q3 فقدان توحید یافتگی یا انسجام هوشیاری از خود

8

22 ، 21 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 24 ، 23

(-) C فقدان نیروی من یا نورزگرائی عمومی

6

27 ، 26 ، 25 ، 7 ، 6 ، 5

L  نا ایمنی پرانویائی

4

29 ، 28 ، 9 ، 8

O گرایش به احساس گنهکاری

12

35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12، 11 ، 10

Q4 تنش ارگی (فشار بن)

10

20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36

 

 

هنجار گزینی نمرات خام مولفه های اصلی شخصیت

نمره طراز شده

Q3(-)

C(-)

L

Q4

O

نمرات طراز شده

0

0

-

0

2-0

2-0

0

1

1

0

-

3

3

1

2

2

1

1

5-4

5-4

2

3

3

2

2

7-6

6

3

4

4

3

3

8

8-7

4

5

5

4

-

10-9

9

5

6

6

5

4

12-11

11-10

6

7

8-7

6

5

13

13-12

7

8

10-9

7

6

15-14

14

8

9

11

8

-

17-16

17-15

9

10

16-12

12-9

8-7

20-18

24-18

10