تست افسردگی بک برای تشخیص افسردگی و شدت آن در آیتم های  مختلف مربوط به افسردگی به کار می رود. این آزمون شامل 13 آیتم می باشد که در یک طیف 0 تا 3 اندازه گیری می شود. آینم A ، میزان غمگینی، آیتم B ، میزان بدبینی، آیتم C، میزان احساس شکست خوردگی، آیتم D، میزان نارضایی، آیتم E، میزان احساس گنهکاری، آیتم F، میزان ازخود بیزاری، آیتم G، میزان خودآزار رسانی، آیتم H، میزان کناره گیری، آیتم I، میزان بی تصمیمی، آیتم J، میزان تغییر خود پنداشت، آیتم K، میزان دشواری در کار، آیتم L، میزان خستگی پذیری و بالاخره آیتم M، میزان بی اشتهایی را می سنجد.

دستورالعمل:

در این پرسشنامه چندین گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بیان کننده حالتی در فرد است. لطفاً سئوالهای هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید سپس سئوالی را انتخاب کنید که بهتر از همه طرز احساس کنونی شما را بیان می کند. یعنی آنچه درست در زمان اجرای این تست حس می کنید. سپس در مربع مربوط علامت (*) بزنید اگر در یک گروه چند سوال را وصف حال خود می دانید، داخل مربع هر جمله را علامت (*) بزنید.

 

A

3- من آنقدر غمگین یا بدبختم که دیگر تحملش را ندارم.

2- من همیشه غمگین یا گرفته ام و نمی توانم خود را از این وضع خلاص کنم.

1-من غمگین یا گرفته ام.

0-من غمگین نیستم.

B

3-من احساس می کنم که به اینده امیدی نیست و اوضاع بهتر نخواهد شد.

2-من احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم.

1-من نسبت به آینده مأیوسم

0-من خیلی نسبت به آینده بدبین یا مأیوس نیستم.

C

3-من احساس می کنم که شخصی کاملاً شکست خورده ام(به عنوان پدر، مادر ، شوهر، زن)

2- هرچه به گذشته می نگرم چیزی جز شکست نمی یابم.

1-من احساس می کنم که بیش از یک شخص متوسط در زندگی با شکست مواجه شده ام.

0-من خود را مثل یک شخص شکست خورده می دانم.

3-من از همه چیز ناراضی ام.

2- دیگر هیچ چیز مرا راضی نمی کند.

1-من از چیزهایی که لذت می بردم، دیگر لذت نمی برم.

0-من نارضایی خاصی ندارم.

3-انگار احساس می کنم که بسیار بد یا بی ارزش هستم.

2-من احساس می کنم که کاملاً گنهکارم.

1-من اغلب احساس می کنم که بد یا بی ارزشم.

0-من احساس گنهکاری به خصوصی ندارم.

F

3-من از خود نفرت دارم

2-من از خود بیزارم

1-من از خود نا امیدم

0-من از خود نا امید نیستم.

3-اگر امکان داشت خودم را می کشتم.

2-من نقشه های مشخصی برای خودکشی دارم

1-من احساس می کنم بهتر است که بمیرم

0-من به هیچ وجه در فکر آسیب رساندن به خود نیستم

 H

3-من تمام علاقه ام را نسبت به مردم از دست داده ام و هیچ توجهی به آنها ندارم.

2-من علاقه ام را تا حد زیادی نسبت به مردم از دست داده ام و فقط اندک احساسی نسبت به آنها دارم.

1-من اکنون کمتر از گذشته نسبت به مردم علاقه دارم.

0-من علاقه ام را نسبت به مردم از دست نداده ام.

I

3-من دیگر نمی توانم هیچ تصمیمی بگیرم.

2-برای من تصمیم گرفتن بسیار مشکل است.

1-من سعی می کنم که تصمیم گیری خود را به تأخیر بیندازم.

0-من مثل همیشه می توانم به خوبی تصمیم بگیرم

J

3-من احساس می کنم که زشت یا زننده ام.

2-من احساس می کنم که وضع ظاهری من دائماً در تغییر است و باعث می شود که به نظر دیگران جذاب نباشم.

1-من از اینکه پیر یا غیر جذاب به نظر برسم نگرانم.

0-من احساس نمیکنم که بنظر دیگران بدتر از گذشته باشم.

K

3-من اصلاً نمی توانم کار کنم

2-من برای انجام هرکاری باید خیلی به خود فشار بیاورم

1-برای من شروع یک کار مستلزم کوشش فوق العاده است.

0-من می توانم مثل گذشته کار کنم.

3-من خسته تر از آنم که بتوانم کاری انجام بدهم.

2-من با انجام هرکاری خسته می شوم.

1-من خیلی زودتر از سابق خسته می شوم.

0-من بیش از حد معمول خسته نمی شوم.

 

3-من دیگر به هیچ وجه اشتها ندارم.

2-حالا دیگر اشتهای من خیلی بدتر شده است.

1-اشتهای من دیگر بخوبی گذشته نیست.

0-اشتهای من بدتر از حد معمول نیست.

 

جدول تعیین درجه افسردگی

 

درجات افسردگی

سطح نمره ها

هیچ یا کمترین حد

0 4

خفیف

7 5

متوسط

15 8

وخیم

از 16 به بالا

 

 

جدول زیر بر اساس نتایج آزمودنی های ایرانی تدوین گردیده و با طبقه بندی ظریف تری

 (توزیع نتایج در هفت طبقه) میزان افسردگی تخمین زده می شود.

درجات افسردگی

سطح نمره ها

طبقه یا دسته

درصد نظری

پاره ای

تراکمی

هیچ

0

1

85/4

85/4

تقریباً هیچ

1

2

02/11

78/15

ناچیز

3 2

3

20/21

07/37

خفیف

7 4

4

86/25

93/62

متوسط(بیشتر از خفیف)

10 8

5

20/21

13/84

متوسط(کمتر از خفیف)

14 11

6

02/11

15/95

وخیم

15 به بالا

7

85/4

100