محبوبه حیدری

عضو هیئت مدیره

سمیه خالقی

مدیر داخلی

فاطمه سادات غرضی

عضو هیئت مدیره

رضا شریفی

مدیر مسئول مرکز و صاحب امتیاز سایت

احمد ایزدی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

حمید رضا میرزا خانلو

کارسناس ارشد مشاوره تحصیلی

مهدیه بابا ربیع

کارشناس ارشد مشاوره

فریناز خورسندی

کارشناس ارشد روانشناسی

گلیتا امساکی

دانشجو دکترای روانشناسی

سیده راضیه طبائیان

دکترای روانشناسی

شیرین امامی

دکترای روانشناسی

حسن پالاهنگ

دکترای روانشناسی

حمید رضا ریاحی

دکترای روانشناسی

رسول قفقازی

متخصص اعصاب و روان

یوسف گرجی

دکترای روانشناسی

مائده غرضی

کارشناسی ارشد تغذیه

عاطفه نوری

کادر اداری

امیر علی شریفیان

مهندس مکانیک

زهره شریفیان

کارشناس روانشناسی

محبوبه حیدری

کارشناس ارشد روانسنجی

رضا شریفی

دکترا روانشناسی

زینت السادات طبائیان

کارشناس تغذیه

عاطفه نکوئی

کارشناس ارشد روانشناسی

فاطمه سادات غرضی

کارشناس ارشد روانشناسی

نظام الدین قاسمی

دانشجو دکترای روانشناسی بالینی

ریحانه شجاعی

دانشجوی دکتری مشاوره

حامد نصیری

کارشناس ارشد مشاوره

مصطفی محمودی قهساره

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

آمنه دشتستانی نژاد

کارشناس ارشد مشاوره

رضا حاتم‌پور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالیتی

آرمیتا نوئین

دکتری روانشناسی و دانشجوی فوق دکتری