ویژگی‌های کژکاری‌های جنسی

کژکاری های جنسی توسط فرد، معمولاً بر حسب روابط صمیمی و تقریباً همیشه در بستر انتظارات و ارزش‌های فرهنگی درباره‌ی آنچه عملکرد جنسی بهنجار را تشکیل می‌دهد، تعریف می‌شود. نمی‌توان گفت چه نوع فعالیت جنسی‌ای درست است، آنچه را که یک نفر کژکار می‌داند، دیگری شاید سالم و بهنجار بداند. متأسفانه گاهی افراد خود را مبتلا به کژکاری های جنسی می‌دانند بدون این که بدانند رفتارشان تا چه اندازه ای در دامنه‌ی رفتار بهنجار قرار دارد. گاهی کژکاری های جنسی، علائم یا نشانه های مشکلاتی در زندگی فرد هستند که مستقیماً به مسائل جنسی ربط ندارند. برای مثال، کسی که از استرس های مربوط به شغل یا مسائل خانوادگی خیلی ناراحت است، امکان دارد به مشکلات عملکرد جنسی مبتلا شود. گاهی افراد حتی از رابطه‌ی جنسی با استرس های دیگر زندگی آگاه نیستند. از سوی دیگر، برخی از مشکلات جنسی با مسائلی در چارچوب رابطه ای خاص یا تجربیاتی در گذشته ی فرد ارتباط آشکاری دارند. کزکاری‌های جنسی می‌تواند ناش از عوامل روانی مانند افسردگی یا به علت ترکیب عوامل روانی و جسمانی نظیر بیماری یا مصرف مواد می‌تواند باشد. هم چنین کژکاری‌ها می‌تواند دائمی و اکتسابی و یا موقعیتی و فراگیر  باشد. کژکاری‌های دائمی از هنگام شروع فعالیت جنسی وجود داشته است در حالی که کژکاری‌های اکتسابی بعد از یک دوره فعالت طبیعی به وجود می‌آید. کژکاری‌های موقعیتی فقط در اثر انواع خاصی از تحریک جنسی، موقعیت ها یا شریکان جنسی روی می‌دهد، در حالی که کژکاری های فراگیر محدودیت ندارند.

کژکاری های جنسی با عوامل انگیختگی و ارگاسم و همین طور، با میل جنسی کلی فرد ارتباط دارند. برخی افراد مبتلا به کژکاری‌های جنسی، میل جنسی کمی دارند یا هیچ میلی ندارند، برخی دیگر، در مرحله‌ی خاصی از انگیختگی جنسی تأخیر دارند یا اصلاً برانگیخته نمی شوند. بعضی ها شدیداً برانگیخته می شوند اما قادر نیستند رهایی جنسی ارگاسم را تجربه کتتد. برخی از افرادخیلی سریع مراحل انگیختگی تا ارگاسم را طی می‌کنند و از این رو، احساس می‌کنند روابط جنسی فاقد معنی هیجانی همراه با روش آرمیده تر است. در برخی موارد شریک جنسی فرد از آنچه به نظر می رسد انحراف غیر قابل قبول از فعالیت جنسی مطلوب است، ناراحت می‌شود. با این حال، سایر کژکاری های جنسی از تجربه‌ی درد به جای لذت بردن در مدت آمیزش جنسی حاصل می‌شوند.

کژکاری‌های جنسی نشانه‌های مستمر و مکرر دارند. این نیز مهم است که به خاطر داشته باشیم کژکاری‌های جنسی می‌توانند مبنای جسمانی و روانی داشته باشند و اغلب بین عوامل جسمانی و روانی تعامل وجود دارد. نکته ی آخر درباره ی کؤکاری های جنسی این است که مشکلات جنسی می توانند کاملاً به طور بی آزاری شروع شوند اما بعداً به علت نگرانی از این مشکل، به مسأله‌ی جدی تری تبدیل شوند.

اختلال میل جنسی  کم کار

افراد مبتلا به این اختلال، با در نظر گرفتن عواملی چون سن و شرایط زندگی که بر عملکرد جنسی تأثیر می‌گذارند، در مورد فعالیت جنسی به طور مستمر یا مکرر، کمبود میل جنسی دارند که موجب پریشانی یا مشکلات میان فردی قابل ملاحظه‌ای می‌شود. این اختلال با اختلالی دیگر، بیماری جسمی یا مصرفمواد توجیه نمی شود.این اختلال می تواند دائمی یا اکتسابی، فراگیر یا موقعیتی و ناشی از عوامل روانی یا آمیزه ای از عوامل روانی و جسمانی باشد.

 

برگرفته از کتاب آسیب شناسی روانی از ریچارد پی. هالجین و سوزان کراس ویتبورن ، ترجمه‌ی یحیی سید محمدی، نشر روان.