تست روانشناسی neo


شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند. ارزیابی شخصیت به ما کمک می کند پیش بینی کنیم که شخص در یک موقعیت معین چه خواهد کرد.

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو  یکی از معروف ترین و معتبرترین آزمون های شخصیتی در روانشناسی است. این پرسشنامه حاوی  240 ماده است. پاسخ گویان هر یک از 240 جمله را بر مبنای یک مقیاس پنج قسمتی (کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم ،کاملا موافقم) درجه بندی می کنند. نتایج حاصل از این تست ۵ فاکتور اصلی شخصیت و ۳۰ صفت شخصیتی فرد را مشخص می سازد. .با توضیح وضع فرد در هر یک از عوامل پنجگانه می توان شرح جامعی از وضع عاطفی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی فرد به دست آورد.

از این آزمون برای موارد کلینیکی، مشاوره ازدواج، خود شناسی، انتخاب ، استخدام کارکنان و آموزش و استعداد یابی مدیران سازمانها می توان  استفاده کرد. با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمون می توان با رگه های شخصیتی و نقاط ضعف و قوت افراد آشنا شد و برای مسایلی چون برنامه ریزی های شغلی،انتخاب همسر، استعداد یابی، افزایش خودآگاهی، استخدام و ... از داده های آن بهره گرفت.

یکی از مهمترین ملاکهای قبل از ازدواج شناخت شخصیت خود و شخصیت طرف مقابل می باشد تا بتوان با انتخابی درست ازدواج نمود بهترین تستی که در این زمینه قابل انجام می باشد تست شخصیت نئو فرم بلند می باشد با انجام این تست می توان اطلاعات زیادی در مورد شخصیت طرف مقابل به دست آورد و سنجید که آیا امکان سازش با چنین شخصیتی وجود دارد و یا بعد از مدتی ناسازگاری آغاز می گردد و مشکلات خود را نشان خواهد داد.

پنج عاملی که این تست ارزیابی می کند عبارتند از روان آزرده گرایی (ثبات عاطفی)، برون گرایی (کمیت روابط اجتماعی)، گشودگی یا انعطاف‌پذیری (پذیرا بودن نسبت به تجربیات تازه)، توافق پذیری یا دلپذیر بودن (کیفیت روابط بین فردی) وبا وجدان بودن یا مسؤلیت‌پذیری (انگیزه و تلاش در زمینه های شغلی و حرفه ای). هر حیطه، شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد.یعنی صفات شخصیتی خاصی که جنبه های مختلف هر حیطه را نشان میدهند. در جدول زیر جنبه های هر حیطه مشخص شده اند.

حیطه ها

جنبه ها

روان آزرده گرایی

اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، کم رویی، شتاب زدگی، آسیب پذیری .

برون گرایی

گرم بودن، معاشرتی بودن، ابراز وجود(قاطعیت)، فعال بودن، هیجان خواهی، هیجان مثبت

گشودگی

تخیل، زیبا پسندی، احساسات، کنش ها،ایده ها، ارزش ها

توافق پذیری

اعتماد، رک گویی،نوع دوستی،همراهی، تواضع،دلرحم بودن.

با وجدان بودن

کفایت، نظم، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتن داری،محتاط در تصمیم گیری

تحلیل این سنجش و تعیین جواب نهایی آن با توجه به پاسخ های شما، توسط مشاوران مجرب ما صورت خواهد گرفت و در اسرع وقت به پست الکترونیکی شما ارسال شده و یا در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.
برای شروع نیازمند حساب کاربری در این سایت بوده و باید اعتبار کافی برای این تست در پایان در حسابتان موجود باشد. در صورت انصراف در میانه ی این سنجش، مبلغی از حساب شما کسر نخواهد شد.