در این کارگاه روشهای موثرو کاربردی

برای مدیریت همسر عصبانی خود را

زیر نظر خانم دکتر شجاعی را می آموزید

 

چهارشنبه 7 شهریور

 

اجرای عملی آزمون و مرور کلیه مراحل

اجرا،نمره گذاری،تفسیر و گزارش نویسی

زیر نظر دکتر صفری

(همراه با کیس)

28 مردادو 4 شهریور