میان سرزنش کردن خود و احساس مسئولیت، تفاوت بارز و عمده ای وجود دارد و شما باید این تفاوت را درک کنید. شما زمانی سزاوار سرزنش هستید که رفتارهایتان عمدی باشد یا نسبت به پیامدهی رفتارهایتان بی توجه باشید. اما احساس مسئولیت صرفاً بدین معنا است که شما مرتکب رفتارهایی شده اید که پیامدهایی به دنبال داشته اما در این بین عمدی در کار نبوده است. هر چند در دوران کودکی دانش یا قدرت لازم را برای انتخاب تجارب زندگی خود نداشته اید و بنابر این مسئول رویدادهایی که در زندگی تان رخ داده نیستید، اما اکنون که بزرگ شده اید می توانید انتخاب کنید که چه واکنشی به رویداده و تجارب دوران کودکی تان نشان دهید. باید بپذیرید که گذشته گذشته است و آینده هنوز نیامده است، پس تنها باید به زمان حال توجه داشته باشید. شما می توانید راه جدیدی را در پیش بگیرید و از همین جا و هم اکنون مهارت ها و توانایی های تازه ای کسب کنید.

منبع:مک گراو، فیلیپ.(1388). روانشناسی خانواده موفق.