کارگاه رفتار درمانی دیالکتیکی

   ( DBT)

 

استاد: خانم دکتر زرگر
سوپروایزر روان شناسی بالینی

دانش آموخته انستیتو روانپزشکی ایران

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 درمانگر بیمارستان خورشید


 سرفصل های کارگاه :

  •  پارادایم های DBT
  •  کاربردهای جدید DBT در اختلالات و.   مشکلات روانی
  • تکنیک های تحمل پریشانی
  • تکنیک های تنظیم هیجان
  • تکنیک های ذهن آگاهی
  • تکنیک های بهبود روابط بین فردی

______________________________

زمان:
   جمعه  26 آذرماه و 3 دی ماه
ساعت :
     ساعت 8:30 الی 14:30

 10 درصد تخفیف دانشجویی

جهت ثبت نام با تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

36636684 _ 36633217
 09130262555