دوره تخصصی تربیت روان درمانگر بالینی

مورد تایید سازمان نظام روان شناسی

با تدریس و سوپروایزری دکتر فاطمه زرگر

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درمانگر بیمارستان خورشید

سوپروایزر تخصصی روان شناسی بالینی

دانش آموخته ی انستیتو روان پزشکی  ایران 

200 ساعت آموزش تخصصی و همراه با کار عملی و اراده کیس زیر نظر استاد ناظر

به همراه امکان اشتغال افراد برگزیده

اعطای گواهی پایان دوره مورد تایید جهت ارايه به سازمان نظام روان شناسی

 

تلفن ثبت نام(ظرفیت محدود): 03136633217

میدان آزادی، ابتدای چهارباغ بالا، نبش کوچه 37، ساختمان اسکان، طبقه ی چهارم