انتخاب رشته آگاهانه

 

برمبنای سنجش

 

  • استعدادهای چند گانه
  • رغبت های شغلی
  • شخصیت فردی
  • دو جلسه حضوری با متخصصین
  • تکمیل فرم انتخاب رشته
  •  

 

تلفن رزرو نوبت 36636684-031