دو فرصت استثناییبرای همکاران روانشناس

با قیمتی استثنایی

تور آموزشی آسیب شناسی روانی

بازدید از بخش اعصاب وروان بیمارستان فارابی

پنجشنبه 11 بهمن 8:30 الی 12

اخلاق حرفه ای

با 

دکتر ناصر صبحی(بازرس سازمان نظام)

با گواهی و هولوگرام سازمان نظام

پنجشنیه 11 بهمن 13 الی 20

شماره رزرو: 36633217-031 - 09130262555