به دلیل درخواست دوستان برای دومین بار برگزار میگردد: 

 

 کارگاه تفسیر برگه آزمایش خون  

گاهی مراجعان همراه با خود برگه ی آزمایش می آوردند و از مشاور یا روانشناس خود می خواهند تا آن برگه را بخواند ،
گاه علت تغییر خلق و ...قبل از آن که مربوط به عوامل روانشناختی باشد،به خاطر تغییرات بیولوژیکی در بدن است که مشاور و روانشناس با ارجاع و خواندن برگه ی آزمایش می تواند راهنمایی بهتری انجام دهد،
‼️و گاه....

با رها متخصص شوید

 

دوشنبه 29 بهمن

03136633217

09130262555