بررسی و مقایسه علائم واکنش سوگ در بین زنان و مردان

دکتر یوسف گرجی : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

این تحقیق به بررسی و مقایسه ی علائم واکنش سوگ در بین زنان و مردان می پردازد. آزمودني‌هاي اين تحقيق را تعداد 352 نفر از زنان و مردان 20 تا 70 سال شهر اصفهان تشكيل مي‌دادند كه در فاصله زماني يك روز تا 30 روز گذشته، يكي از بستگان نزديك خود را از دست داده بودند. اين عده به صورت تصادفي از بين تمامي زنان و مردان داغديده شهر اصفهان انتخاب شدند. از اين عده 177 نفر زن و 175 نفر مرد بودند.

روش نمونه‌گيري :به منظور تكميل پرسشنامه‌هاي موردنظر، به داغديدگاني كه در روز اول تا 30 روز بعد از تجربه فقدان قرار داشتند از طريق مراجعه به منازل، مساجد و باغ رضوان دسترسي حاصل ‌شد و با توجيه آنان پرسشنامة تحقيق تكميل ‌گرديد.

ابزار اندازه‌گيري : براي جمع‌آوري داده‌ها . . .

بررسي ميزان تأثير آموزش مديريت رفتاري والدين در كاهش علائم ADHD در كودكان دوره ابتدايي
دکتر یوسف گرجی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی میزان تأثیر آموزش مدیریت رفتاری والدین در ADHD و کاهش علائم این کودکان انجام پذیرفته است.
—جامعه‌آماري اين پژوهش را تمامي دانش‌آموزان دوره ابتدايي مبتلا به اختلال ADHD شهر اصفهان تشكيل مي‌دادند كه از اين تعداد به صورت تصادفي 18 نفر انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند. اين دانش‌آموزان براساس چك ليست تشخيصي ADHD كه توسط والدين و معلمان تكميل مي‌شد و انجام مصاحبه باليني توسط يك روان‌شناس تشخيص داده شدند و تعدادي از آنها قبلاً توسط روانپزشك اين تشخيص را دريافت كرده بودند. از اين تعداد 5 نفر دختر و 13 نفر پسر بودند.
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق چك ليست علائم ADHD كه توسط سوانسون، نولان و پلهام (معروف . . .

بررسی عوامل خطر و محافظت کننده دانشجویان در گرایش به مصرف

مواد مخدر

دکتر یوسف گرجی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 فریدون بکرانی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مسئول پژوهشی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان


چکیده

این تحقیق به منظور بررسی عوامل خطر و محافظت کننده ی دانشجویان در گرایش به مصرف مواد مخدر انجام گرفت.جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 85-84 تشکیل می دادند که تعداد آنها برابر 5800 نفر می باشند.نمونه مورد مکالمه شامل 1181 نفر بوده که به صورت تصادفی از بین دانشجویان انتخاب شدند.به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که توسط طارمیان (1378) تهیه شده بود استفاده گردید.این پرسشنامه دارای 92 سوال . . .

بررسی و مقایسه شایع ترین راهبردهای خودتنظیمی عاطفی بین بیماران پانیک، اضطراب فراگیر، وسواس فکری- عملی، ترس اجتماعی، دیستایمیک و افسردگی عمده و افراد عادی

دکتر یوسف گرجی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه شایع‌ترین راهبردهای خودتنظیمی عاطفی بین بیماران پانیک، اضطراب فراگیر، وسواس فکری ـ عملی، ترس اجتماعی، دیستایمیک و افسردگی عمده و افراد عادی بوده است. علاوه بر این مقایسه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی زنان و مردا ن، افراد مجرد و متأهل، افراد گروه‌های سنی مختلف و با تحصیلات متفاوت نیز از اهداف دیگر پژوهش حاضر بوده‌اند.

بدین منظور 1033 نفر که تعداد 534 بیمار و 499 افراد عادی را شامل می‌شد به صورت تصادفی . . .

 

علل گرايش زنان به مصرف سيگار

دكتر يوسف گرجي استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده

نتایج:

رشد تكنولوژي در قرن 19:

- توليد سيگارهايي با دود ملايم

- تعبيه فيلتر در سيگارها  كاهش نيكوتين هر سيكار از 5/2 تا 3 گرم به 6/0 تا 5/1 ميلي گرم

ميزان شيوع مصرف سيگار در زنان:آمريكا 8/22 در سال 2001 ،در تحقيق 1385 در يكي از دانشگاههاي دولتي بر روي 586 دانشجوي دختر،مصرف سيگار در طول زندگي 31/9 درصد يعني 56 نفر،مصرف سيگار در 12 ماه گذشته 5 درصد و برابر 27 نفر،سابقه مصرف در ماه گذشته 92/1 درصد و برابر 16 نفر بوده است.

سن شروع مصرف سيگار در زنان

در كشورهاي خارج: بيشتر بين 24-20 سال و در زنان جوان 12 و 13 سالگي است.يعني 25 درصد در 12 سالگي،50 درصد در 13 تا 14 سالگي ،بطور كلي 90 درصد تا سن 20 سالگي مصرف . . .