تست هوش استنفورد –بینه

استنفورد بینه امروزه به عنوان جدیدترین و کاراترین ابزار موجود جهت سنجش هوش افراد می باشد و از میزان اعتبار بالایی برخوردار می باشد.

این تست علاوه بر سنجش هوشبهر کل وهوشبهر کلامی وغیر کلامی تست هوشبهر را در دو حیطه کلامی وغیر کلامی مورد آزمون قرارکه از طریق این هوشبهر و ترسیم نیمرخ هوشی اطلاعات دقیقی در زمینه ی تفاوت بین توانایی های شناختی آزمونی ، نقاط قوت وضعف در کارکردهای شناختی  فرد را به دست آورد. این تست بدون محدودیت سنی برای کودکان 2 تا بزرگسالان (80سال)قابل اجراست و در زمینه نقاط ضعف وقوت توانایی فرد،انتخاب رشته تحصیلی،گزینش شغل و......می توان از آن استفاده کرد.

 

این آزمون ، عملکرد آزمودنی را در 10 خرده آزمون می سنجد و یک نیمرخ هوشی به ما می دهد. با استفاده از این نیمرخ هوشی ، اطلاعات فراوانی پیرامون عملکرد شناختی آزمودنی . . .

نظریه‌ی یادگیری خود- تنظیمی یکی از نظریه‌هایی است که محققان و روانشناسانِ تربیتی در قالب آن به مطالعه می‌پردازند. چارچوب اصلی این نظریه بر این اساس استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سامان می بخشند.

 خود- تنظیمی: سازه‌ی پیچیده‌ای است که به طرق مختلفی به عنوان توانایی موافقت کردن با یک خواسته، توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیت‌ها برطیق مقتضیات موقعیتی، توانایی تعدیل فعالیت، تکرار، تداوم فعالیت‌های کلامی ،حرکتی در موقعیت‌های اجتماعی و آموزشی، توانایی به تعویق انداختن کار کردن روی موضوع یا هدف دلخواه و توانایی ایجاد رفتاری که از لحاظ اجتماعی و در غیاب ناظران بیرونی مورد تأیید خود فرد است ، تعریف شده است( باتلر و واین،1995، زیمرمن،1998).

یکی از ویژگی‌های متمایز نظریه‌ی یادگیری اجتماعی، نقش برجسته‌ای است که این نظریه برای توانایی منحصر به فرد انسان در خود- تنظیمی قائل است. افراد از طریق مرتب ساختن محیط بی‌واسطه‌ی . . .

اهمیت برنامه ریزی تحصیلی

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است و ... .

فواید برنامه ریزی تحصیلی چیست و مشاور تحصیلی چه کمکی به شما می کند:

به روشن شدن اهداف کمک می‌کند.

زمانی که فرد اقدام به تهیه یک برنامه تحصیلی برای خود می‌کند توجه بیشتری به اهداف برنامه مبذول می‌دارد. و این کمک می‌کند تا شناخت بیشتری از اهداف پیدا کند و آنها را دسته . . .