خدمات علمي تخصصي پايان نامه درمؤسسه پژوهشی آینده نگاران رها شامل موارد زير مي باشد:

 

 • مشاوره در انتخاب موضوع پايان نامه
 • ساخت ابزار پژوهش (پرسشنامه)
 • فروش پرسشنامه‌ (نماینگی فروش چندین شرکت معتبر)
 • مشاوره در تهيه ي پروپوزال
 • اعتبار يابي پرسشنامه ها
 • كمك در انتخاب case در طرح هاي مداخله اي
 • انجام مداخله و يا كمك در اجراي مداخله توسط متخصص مربوطه
 • تحليل آماری توسط كارشنلس ارشد سنجش براي رشته هاي علوم انساني، پزشكي و پيراپزشكي
 • گزارش هاي فصول 5،4،3 پايان نامه
 • پاورپوينت جلسه ي دفاع
 • مشاوره در تهيه ي مقاله علمی

با مشاوره با متخصصين ما در امر پايان نامه مطمئن تر از هميشه عمل كنيد

تلفن هاي . . .