پرسش نامه های متعددی جهت تعیین میزان عزت نفس تهیه شده است که یکی از مهمترین آنها پرسش نامه عزن نفس کوپر اسمیت می باشد این پرسشنامه شامل 58 سؤال است که 8 سؤال آن بصورت خنثی است و عبارتند از سؤالهای 6 و 13 و 20 و 27و 34 و 41 و 48 و 55 دامنه پاسخهای آزمودنی بصورت بله و خیر است که هر فرد متناسب با وضعیت خود یکی از گزینه ها را انتخاب می کند.

در سؤال های شماره 2، 4، 5، 10، 11، 14، 18، 19، 21، 23، 24، 28، 29، 30، 32، 36، 45، 47، 57 به هر پاسخ بله یک نمره و به هر پاسخ خیر نمره صفر تعلق می گیرد در مورد بقیه سؤالات به طور معکوس عمل می شود یعنی به پاسخ فیزیک یک نمره و به هر پاسخ بله " صفر نمره" داده می شود با توجه به مجموع نمرات سطح عزت نفس هر فرد تعیین می شود به عبارت دیگر هرچه نمره فرد بالا باشد دارای عزت نفس بالا است و هرچه پائین تر باشد به همان میزان عزت نفس او نیز پائین تر است.

پاسخ دهنده عزیز

    جملات زیر را به دقّت بخوانید و در صورتی که هر یک از آنها با وضعیت فعلی شما مطابقت . . .

تست افسردگی بک برای تشخیص افسردگی و شدت آن در آیتم های  مختلف مربوط به افسردگی به کار می رود. این آزمون شامل 13 آیتم می باشد که در یک طیف 0 تا 3 اندازه گیری می شود. آینم A ، میزان غمگینی، آیتم B ، میزان بدبینی، آیتم C، میزان احساس شکست خوردگی، آیتم D، میزان نارضایی، آیتم E، میزان احساس گنهکاری، آیتم F، میزان ازخود بیزاری، آیتم G، میزان خودآزار رسانی، آیتم H، میزان کناره گیری، آیتم I، میزان بی تصمیمی، آیتم J، میزان تغییر خود پنداشت، آیتم K، میزان دشواری در کار، آیتم L، میزان خستگی پذیری و بالاخره آیتم M، میزان بی اشتهایی را می سنجد.

دستورالعمل:

در این پرسشنامه چندین گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بیان کننده حالتی در فرد است. لطفاً سئوالهای هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید سپس سئوالی را انتخاب کنید که بهتر از همه طرز احساس کنونی شما را بیان می کند. یعنی آنچه درست در زمان اجرای این تست حس می کنید. سپس در مربع مربوط علامت (*) بزنید اگر در یک گروه چند سوال را وصف حال خود می دانید، داخل مربع . . .

 

به نام خدا

آزمون اضطراب کتل یک پرسشنامه ی 40 آیتمی می‌باشد و شامل سؤالاتی است که مردم روزمره با آنها سر و کار دارند. این آزمون نمره‌ی کل اضطراب، اضطراب پنهان یا آشکار و میزان هشیاری یا عدم هشیاری فرد نسبت به اضطراب خویش را به دست می‌دهد و ارزش آن باید در پرتو تجربه بالینی درباره آزمون مورد نفسیر قرار گیرد. هم چنین باید یادآور شد که نمره‌ی تراز شده بین 4 تا 6 نشان دهنده‌ی درجه‌ی متوسط اضطراب، نمره ای که بین 0 تا 3  باشد نشان دهنده‌ی شخصی آرام، بلغمی، پابرجا، راحت و تنش زدوده می باشد. نمره ای که 7 یا 8 باشد، نشانگر شخصی است که ممکن است به طور مشخص یک روان آزرده‌ی مضطرب باشد. و بالاخره نمره‌ی 9 یا 10 فردی است که به وضوح خواه به منظور اصلاح موقعیت خود و خواه به منظور مشورت یا روان درمانگری به کمک نیاز دارد.

پرسشنامه‌ی اضطراب کتل

1-توجه من به اشخاص یا سرگرمی ها تقریباً به سرعت تغییر . . .

تست اعتیاد به اینترنت IAT یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است. در تست IAT هرچه امتیاز شما بیشتر باشد، اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. امتیازها به ترتیب از یک تا پنج هستند که در جلوی هر پاسخ مشخص شده است. در پایان، باید مجموع امتیازاتی را که به بیست پرسش زیر می دهید، جمع بزنید و میزان اعتیاد به اینترنت خود را مشخص کنید :

 

1. چقدر بیشتر از آنچه که قصد دارید، در اینترنت می مانید؟
الف. به ندرت (1 امتیاز)
ب. گاه گاهی (2 امتیاز)
پ. غالباً (3 امتیاز)
ت. خیلی زیاد (4 امتیاز)
ث. همیشه (5 امتیاز)

2. چقدر بخاطر آنلاین ماندن، اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟
الف. به . . .