محبوبه حیدری

عضو هیئت مدیره

سمیه خالقی

مدیر داخلی

فاطمه سادات غرضی

عضو هیئت مدیره

رضا شریفی

مدیر مسئول مرکز و صاحب امتیاز سایت

عاطفه نوری

کادر اداری