رها از نگرانی ها با رها

کلیپهای آموزشی مرکز مشاوره رها - اصفهان 

دکتر رضا شریفی

استاد دانشگاه با 20 سال سلبقه درمانگری در حوزه تخصصی خانواده و ازدواج

دانش آموخته:انستیتو ذوانپزشکی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران