رها از دل نگرانی ها با رها

کلیپ های آموزشی مرکز مشاوره رها اصفهان
دکتر ریحانه شجاعی، مدرس دانشگاه ، متخصص ازدواج و خانواده
دانش آموخته دانشگاه اصفهان

رها از نگرانی ها با رها

کلیپ های آموزشی مرکز مشاوره رها اصفهان
دکتر راحله حقیقت، مدرس دانشگاه ، متخصص روانشناسی کودک 
دانش آموخته دانشگاه اصفهان

رها از نگرانی ها با رها

کلیپ های آموزشی مرکز مشاوره رها اصفهان
دکتر راحله حقیقت، مدرس دانشگاه ، متخصص روانشناسی کودک 
دانش آموخته دانشگاه اصفهان

رها از نگرانی ها با رها

کلیپهای آموزشی مرکز مشاوره رها - اصفهان 

دکتر رضا شریفی

استاد دانشگاه با 20 سال سلبقه درمانگری در حوزه تخصصی خانواده و ازدواج

دانش آموخته:انستیتو ذوانپزشکی ایران، دانشگاه علامه . . .

رها از نگرانی ها با رها

کلیپهای آموزشی مرکز مشاوره رها - اصفهان 
دکتر رضا شریفی 
استاد دانشگاه با بیش از ۲۰ سال سابقه درمانگری در حوزه  تخصصی خانواده و ازدواج 
دانش آموخته : انستیتو روانپزشکی  ایران و دانشگاه علامه طباطبایی تهران